e-gården

Gårdsbutik och sommarkafé med eget gårdsslakteri

Allmänna leveransvillkor


Det åligger dig som leverantör av slaktdjur att följa nedanstående allmänna leveransvillkor vad avser produktion och leverans av slaktdjur.

Krav på levererade slaktdjur

Djur som levereras för slakt ska vara friska, vid god hälsa och rena.
OBS! det är viktigt att djuren är rena, slakteriet är skyldiga att avvisa smutsiga djur.

Leverantören ska vid varje leverans av djur underteckna en djurägarförsäkran.


Leverantören intygar på heder och samvete att:

  • svensk djurskyddslag vad gäller djuromsorg, smittskydd, djurhälsovård och yttre miljö följs.
  • foder används från endast registrerade foderföretagare inkl. gårdsfoder,


och att levererade djur

  • är födda och uppväxta i Sverige samt märkta i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter.
  • enligt leverantörens bedömning är djuren friska, kan gå/har gått in i transporten av egen kraft.
  • inte kommer från en besättning spärrad på grund av smitta,
  • har journal över behandlingar och att alla karenstider för läkemedel är hållna.
  • inte har transporteras till slakteriet inom 14 dygn före beräknad lamning samt 7 dygn efter lamning.
 

I händelse av kassering av slaktkropp

 

I sällsynta fall kan en köttet från en hel slaktkropp dömas ut av Livsmedelsverkets officiella veterinär och måste då skickas för destruktion. Detta är som sagt väldigt ovanligt men det förekommer. I händelse av detta kommer vi dessvärre att ta ut en avgift för destruktion om 120kr + 6kr/kg oavsett om köttet var tänkt som återtag eller försäljning. 

Notera även att mycket små/tunna lamm kan av Livsmedelsverket bedömmas som underviktiga och generear då en kassation med ovan nämnda avgift som resultat.


GDPR – Personuppgifter

 


Gällande EU-förordning (GDPR) om datalagring vi vill informera om hur e-gården lagrar och behandlar dina personuppgifter.

De uppgifter som du lämnar till oss vid slakt och försäljning används i vår verksamhet som ett led för ändamålen slaktanmälan, avräkning, statistik, fakturering, information och uppföljning. Vi lämnar även uppgifter vidare till myndigheter och åt och vissa branschorganisationer för motsvarande ändamål i enlighet EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Kontakta oss om du vill ha mer information om de personuppgifter som vi behandlar.Samtal